Putni nalog – kome je potreban?

Putni nalog
Foto: Shutterstock

Kome je potreban putni nalog, kako se izdaje i kakva je procedura i rok važenja.

Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju definiše putni nalog kao dokument koji se izdaje za autobus i putničko vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju.

Zakonom je propisano da se ovaj dokument mora nalaziti u autobusu, odnosno putničkom vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju.

On nije potreban za putnička vozila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz za sopstvene potrebe, putnička vozila u svojini fizičkog lica kojim to lice vrši prevoz za lične potrebe i putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz putnika.

Putni nalog mora biti popunjen na propisan način, potpisan od strane vozača i ovlašćenog lica. Zakon nalaže da se izdavanje i vođenje putnih naloga kao i evidencija o izdatim putnim nalozima vrši na propisan način.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisuje sadržinu, način izdavanja i vođenja, kao i način vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima.

Šta sadrži putni nalog?

Putni nalog sadrži ime, prezime i potpis vozača, ime i prezime članova posade, potpis lica ovlašćenog za izdavanje naloga kao podatke o ličnosti.

Pravilnikom je propisana sadržina, način izdavanja i vođenja putnog naloga, kao i način vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima.

Primer putnog naloga

Pravilnik propisuje da putni nalog za putničko vozilo (automobil, ne i autobus) kojim se obavlja prevoz sadrži:

  • broj putnog naloga;
  • naziv, sedište i adresu pravnog lica koje koristi putničko vozilo za koje se izdaje putni nalog;
  • mesto i datum izdavanja putnog naloga;
  • ime i prezime vozača putničkog vozila;
  • osnovne podatke o pravcu kretanja putničkog vozila;
  • overen potpis lica ovlašćenog za izdavanje putnog naloga;
  • marku, tip i registarske oznake putničkog vozila;
  • potpis vozača da je primio putničko vozilo bez vidljivih nedostataka;
  • datum započinjanja prevoza, stanje kilometar-sata na početku i završetku prevoza, kretanje putničkog vozila (mesto polaska – dolaska), vreme polaska i dolaska (čas, minut), stajanje vozila i broj pređenih kilometara;
  • napomenu (kvar, zastoj na putu, itd.).

Može da sadrži i podatke o radu putničkog vozila, utrošku goriva, a izdaje se za jedan ili više prevoza.

Koliko se može koristiti?

Putni nalog se može koristiti najduže 30 dana od dana izdavanja. Ispravke u nalogu unose se čitko i potpisuje ih lice koje je unelo podatke koji se ispravljaju (lice ovlašćeno za izdavanje ili vozač).

Nalog vozač vodi uredno i po završenom prevozu, sa pratećom dokumentacijom (računi za gorivo, smeštaj i sl.), vraća ga licu ovlašćenom za izdavanje.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik vodi evidenciju o izdatim putnim nalozima.

U evidenciju se upisuje broj putnog naloga, mesto i datum izdavanja, marki, tipu vozila i registarskim oznakama vozila, imenu i prezimenu vozača, kao i imenu i prezimenu lica ovlašćenog za izdavanje putnog naloga u pisanoj ili elektronskoj formi.

Izdati putni nalozi čuvaju se pet godina, računajući od dana njihovog izdavanja.